Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr
SUPPORTS

Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, ilan metninde yer alacaktır.

Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulur. Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez. (Söz konusu bütçe ve proje limitleri 8 Kasım 2010 tarihine kadar uygulanmayacaktır.)

Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir.

Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde onuna kadar azaltılabilir. 

Küçük ölçekli altyapı projelerine yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisi kadar olmalıdır. Asgari eş finansman oranı, bölgenin gelişme durumu, başvuran kesimin mali imkânları, nitelikleri ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yüzde yirmi beşe kadar azaltılabilir.

Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere verilecek doğrudan finansman desteği miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla yüzde yetmiş beşidir. Ancak bu oran, kâr amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerde en fazla yüzde ellidir ve artırılamaz.

Kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir.

Ajansın Projelere Sağlayacağı Destek Oranları

Destek Limitleri

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri

Diğer Projeler

Kar amacı taşıyan yararlanıcılara ait projeler

Kar amacı gütmeyen yararlanıcılara ait projeler

Kar amacı taşıyan yararlanıcılara ait projeler

Kar amacı gütmeyen yararlanıcılara ait projeler

En çok

50

50 -- 75

50

75 – (90*90)

En az

25

25

------

------

 

Mali destek sağlanacak projelere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır: 

1. Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu

2. Projelerin uygunluğu

3. Maliyetlerin uygunluğu

Uygunluk kriterleri, ilan edilen teklif çağrısında bütün yararlanıcılara duyurulur. 

Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Sağlanacak Mali Desteklere Nasıl Başvurulur?

Proje teklif çağrısına çıkıldığında başvuru şekli ve şartları Ajansın internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yer alacak olup süreç şu şekilde işleyecektir:

Yürütülecek olan mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilecektir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantıları sırasında da başvuru rehberleri temin edilebilecektir. 

Mali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilecek, tüm yazılı belgelerde, Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

 

Proje

Teklif Çağrısı İlanı

 

Bilgilendirme
Toplantıları

 

Eğitim

Faaliyetleri

 

Teknik 
Yardım

 

Son Başvurunun

Alınması

 

  

                                                                                              45/90 gün

 Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

1. Aşama: Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.

2. Aşama: Mali ve Teknik Değerlendirme

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir.

3. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.

4. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yapma

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Faaliyet

İcra Eden

Ön İnceleme/İdari ve Uygunluk Kontrolü

Ajans Uzmanları

Mali ve Teknik Değerlendirme

Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirmenin Kontrolü

Değerlendirme Komitesi

Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme, Gerekli Durumlarda Ön izleme Ziyareti Yaptırma

Genel Sekreter

Onay

Yönetim Kurulu

Sözleşmelerin İmzalanması

Ajans-Yararlanıcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Ayrıca projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar.

5.Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

 Yönetim Kurulu’nun değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekânsal ve sektörel önceliklerinin dikkate alarak desteklenecek nihai listeyi onaylar.

6.Aşama: Sözleşmelerin İmzalanması

Yönetim Kurulu onayından sonra Ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet edilir.

 

 

» DAS
» Guided project support
Top of Page
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr
Main Page | Corporate | Legislation | Support | Activities | Our Region | In The Press | Site Map | Contact
Copyright © 2010 All Rights Reserved. www.karacadag.org.tr - Legal Notice
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.